Algemene voorwaarden

Definities
 1. Professor Paneel: NAM Energie VOF, gevestigd te Den Bosch onder KvK-nummer 86104101.
 2. Klant: degene met wie Professor Paneel een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Professor Paneel en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
Toepasselijkheid algemene voorwaarden
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Professor Paneel.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
Prijzen
 1. Alle prijzen die Professor Paneel hanteert zijn in euro's, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals heffingen en reiskosten, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Professor Paneel hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Professor Paneel te allen tijde wijzigen.
 3. Partijen komen voor een dienstverlening door Professor Paneel een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 4. Professor Paneel is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Professor Paneel de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat de richtprijs vermeerderd en boven de 10% van de richtprijs uitkomt.
 7. Professor Paneel heeft het recht de prijzen te allen tijde aan te passen.
 8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Professor Paneel prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Professor Paneel op te zeggen indien hij/zij niet akkoord gaat met de prijsverandering.
Betalingen en betalingstermijn
 1. Professor Paneel mag bij het aangaan van de overeenkomst de uitbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 1 maand na levering te hebben voldaan.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van het betalingstermijn heeft voldaan, hij/zij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Professor Paneel de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 4. Professor Paneel behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
Gevolgen niet tijdig betalen
 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Professor paneel gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij/zij bovendien buitengerechtelijke  incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Professor Paneel.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitenrechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Professor Paneel zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Professor Paneel op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Professor Paneel, dan is hij/zij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Professor Paneel te betalen.
Herroepingsrecht
 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarden dat:
  1. dit uitdrukkelijk gecommuniceerd is.
  2. de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
  3. het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig word uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk heeft verklaart van de herroepingsrecht af te zien.
 2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  1. zodra de consument de overeenkomst van de levering van de dienst heeft gesloten.
  2. zodra de consument bevestigd heeft dat hij/zij digitale inhoud via internet gaat afnemen.
 3. De consument kan zijn/haar beroep op herroepingsrecht kenbaar maken via info@professorpaneel.nl.
Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Professor Paneel te verrekenen met een vordering op Professor Paneel

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Professor Paneel enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Uitvoering van de overeenkomst
 1. Professor Paneel voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Professor Paneel heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Professor Paneel tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Professor Paneel tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
Informatie verstrekking door de klant
 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Professor Paneel.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Professor Paneel de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Professor Paneel redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.
Intellectueel eigendom
 1. Professor Paneel behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Professor Paneel (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.
Boetebeding
 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij/zij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
  1. is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete €500
  2. is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete €2.500
 2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaand ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig.
 4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel genoemde boete doet geen afbreuk aan overige rechten van Professor Paneel waaronder zijn recht om naast de boete schade vergoeding te vorderen.
Vrijwaring

De klant vrijwaart Professor Paneel tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Professor Paneel geleverde producten en/of diensten.

Klachten
 1. De klant dient een door Professor Paneel geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Professor Paneel daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
 3. Consumenten dienen Professor Paneel  uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Professor Paneel in staat is hierop adequaat te reageren. 
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Professor Paneel  gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
Ingebrekestelling
 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Professor Paneel.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Professor Paneel ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.
Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Professor Paneel een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Professor Paneel verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Professor Paneel
 1. Professor Paneel is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2.  Indien Professor Paneel aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Professor Paneel is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Professor Paneel aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Professor Paneel vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding
 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Professor Paneel toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Professor Paneel niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Professor Paneel in verzuim is.
 3. Professor Paneel heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Professor Paneel kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.
Overmacht
 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Professor Paneel in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Professor Paneel kan worden toegerekend in een van de wil van Professor Paneel onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Professor Paneel kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtssituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor Professor Paneel 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Professor Paneel er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Professor Paneel  is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.
Wijziging van de overeenkomst
 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 
 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel. 
Wijziging van algemene voorwaarden
 1. Professor Paneel is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. .
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Professor Paneel zoveel mogelijk van te voren met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.
Overgang van rechten
 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Professor Paneel.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.
Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Professor Paneel bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
Toepasselijkheid recht en bevoegde rechter
 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Professor Paneel is gevestigd/praktijk houdt/ kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 15 juni 2022

 

Heb je vragen over onze voorwaarden, de producten en/of diensten, neem vooral contact op met info@professorpaneel.nl of ga naar onze contact pagina.

Neem contact op!Terug naar boven ↑
© 2022 Professorpaneel
KvK-nummer: 86104101
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram